0

0

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu `b` và câu `c` có chung điểm sai là sai kết luận . Đây là một lỗi nhỏ

Lỗi thứ `2` bắt đầu từ dấu tương đương thứ nhất của câu `b`

Đoạn bạn sai :

`{(-4x+5y=3),(15x-5y=80):}`

Sửa lại :

`{(-4x+5y=-3),(15x-5y=80):}`

Sau đó lấy phương trình trên cộng với phương trình ở dưới và đi kèm với một phương trình ban đầu

`<=>{(-4x+5y=-3),(11.x=77):}`

`<=>{(-4x+5y=-3),(x=7):}`

`<=>{(-4.7+5y=-3),(x=7):}`

`<=>{(5y=25),(x=7):}`

`<=>{(y=5),(x=7):}`

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất `(x;y)=(7;5)`

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu `b` bạn đang sai ở kết luận.

Phải viết : Vậy hệ phương trình có cặp `n_o ( x;y) = ( 7;5)`

Tiếp theo ở tương đương thứ `2` bạn đang đổi dấu ở dòng `1` mà ở mẫu bạn lại chưa đổi thành `-3` mà vẫn giữ nguyên thành `3`

Sửa :

$\begin{cases} 4x-5y=3\\3x-y=16\end{cases}$

`<=>` $\begin{cases} -4x+5y=-3\\15x-5y=80 \end{cases}$

`<=>`$\begin{cases} 11x=77\\-4x+5y=-3\end{cases}$

`<=>` $\begin{cases} x=7\\-4.7+5y=-3 \end{cases}$

`<=>` $\begin{cases} x=7\\y=5 \end{cases}$

Câu `c` bạn cũng sai kết luận.

Phải viết : Vậy hệ phương trình có cặp `n_o ( x;y) =( 3;1)`

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Sự kiện

You are watching: Mng chỉ cần ktra xem cách làm và kết quả ý `b)` và `c)` có đúng k thoiib) U 4x. Info created by GBee English Center selection and synthesis along with other related topics.