0

0

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

1180

1689

a) Đồ thị hs đi qua điểm `( 0; 32 )`

Thay `x = 0; y = 32` vào hs

`y = ax + b`

`⇔ 32 = a . 0 + b`

`⇔ b = 32 ( 1 )`

Đồ thị hs đi qua điểm `( 10; 50 )`

Thay `x = 10; y = 50` vào hs:

`y = ax + b`

`⇔ 50 = a . 10 + b`

`⇔ 10a + b = 50 ( 2 )`

Từ `( 1 )` và `( 2 ),` ta có hpt:

`{(b = 32),(10a + b = 50):}`

`⇔ {(a = 1,8),(b = 32):}`

Vậy `a = 1,8`

`b = 32`

`⇒ hs: y = 1,8x + 32`

b) Thay `t = 0` vào ct:

`v = 0,06t + 331`

`⇔ v = 0,06 . 0 + 331`

`⇔ v = 331`

Thay `y = 77` vào hs:

`y = 1,8x + 32`

`⇔ 77 = 1,8x + 32`

`⇔ 1,8x = 77 – 32`

`⇔ x = 45/{1,8}`

`⇔ x = 25`

Thay `t = 25` vào ct:

`v = 0,06t + 331`

`⇔ v = 0,06 . 25 + 331`

`⇔ v = 332,5`

Vậy tại nơi có nhiệt độ không khí là `0^oC` thì có tốc độ âm thanh là `\text{331 m/s}`

tại nơi có nhiệt độ không khí là `77^oF` thì có tốc độ âm thanh là `\text{332,5 m/s}`

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

99

74

sang nhóm mik ko ạ?

Sự kiện

You are watching: Bài 7. (1 điểm). Mối quan hệ giữa thang nhiệt độ y(độ F – Fahrenheit ) và thang nhiệt độ (độ C – Celsius ) được cho bởi hàm số bậc nhất y =0+b. 4 3 (°F) 50. Info created by GBee English Center selection and synthesis along with other related topics.