Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

`1cm = 0,1 dm = 10mm = 0,01 m`

`1m = 100 cm = 10 dm = 1000 mm`

`1km = 1000 m = 10000 dm = 1000000 mm`

`38 cm = 0,38 m = 380 mm = 0,00038 km`

`0,04 m = 4 cm = 40 mm = 0,00004 km`

`250 mm = 2,5 m = 0,0025 km = 25 cm`

`3,7 km = 3700 m = 37000 dm = 3700000 mm`

`8,07 km = 8070 m = 807000 cm = 8070000 mm`

`15 dm = 1,5 m = 1500 mm = 150 cm`

$\text{1 inch}$ `= 2,54 cm = 25,4 mm = 0,0254 m`

$\text{40 inch}$ `= 101,6 cm = 1,016 m = 0,001016 km`

`15,7 m = 15700 cm = 157 dm = 0,0157 km`

`1,8 km = 18000 dm = 180000 cm = 1800 m`

`0,07 m = 0,7 dm = 7 cm = 70 mm`

`6,5 cm = 65 mm = 0,65 dm = 0,065 m`

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

$\text{Giải thích:}$ $\text{1mm = 0,1 cm}$ $\text{1cm = 0,1 dm}$ $\text{1dm = 0,1 m}$ $\text{1m = 0,1 dam}$ $\text{1dam = 0,1 hm}$ $\text{1hm = 0,1 km}$

Mình giải thích ở phần bình luận nhé

Sự kiện

You are watching: Bài 4: Đối đơn vị sau 1. Icm =. dm mm = m 2. Im cm dm = mm 3. 1km = dm = mm 4. 38cm mm km 5. 0,04m cm mm km 6. 250mm m km = cm 7. 3,7km dm mm 8. 8,07km = c. Info created by GBee English Center selection and synthesis along with other related topics.